Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans

İbn Haldun Üniversitesi uluslararası imkânlara sahip, ticari amaç gütmeyen, sadece sosyal ve beşeri bilimler alanlarında eğitim veren bir üniversitedir. Üniversitemiz meslek edindirmekten ziyade, lisansüstü programlara odaklanmak suretiyle alanında özgün fikirler üretecek araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu da lisansüstü programlarımızı çok ayrıcalıklı bir konuma getirmektedir.

Program Koordinatörü:

Yrd. Doç. Dr. Betül Avcı

Programın Kapsam ve Hedefi:
 • Din Bilimleri yüksek lisans programı dinin tarihi, sosyal ve psikolojik boyutları üzerine yoğunlaşıp, sahasında güncel çalışmalara imza atmayı ve bu doğrultuda öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 • Program 2017-18 öğretim yılında başlıca üç alanda eğitim verecektir. Bunlar dinler tarihi, din psikolojisi ve din sosyolojisidir.
 • Program %100 bursludur. Kabul alan, lakin İngilizcesi yeterli olmayan öğrencilere bir yıl ücretsiz İngilizce hazırlık eğitimi sunulacaktır.
 • İnterdisipliner hedefler doğrultusunda program kapsamında öğretim verecek akademik kadromuz beynelmilel ve çok disiplinli entelektüel tecrübelere sahip hocalardır. Zira din sosyolojisini genel sosyolojiden, din psikolojisini genel psikolojiden, dinler tarihini tarih, felsefe, filolojiden ayrı düşünemeyiz.
Programa Kimler Katılmalı?

Programa

 • daimi meraka sahip,
 • güncel sorunları tespit etme ve çözüm üretme gayretinde olan,
 • din, felsefe ve genel anlamda sosyal bilimler alanında özgün fikirler edinmeyi ve üretmeyi amaçlayan,
 • ilahiyat, insan ve toplum bilimleri alanında lisans ve lisansüstü eğitim geçmişine sahip kişiler katılmalıdır.

Program İçeriği:

Program toplam 24 kredilik ders, bir Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır (2 yarıyıl toplam 120 AKTS).

Programı Başarıyla Bitirme Koşulları:

Bir dönemlik Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi zorunlu, diğer tüm dersler seçmelidir. Zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredisi 24tür. Öğrenci üç yarıyılda mezun olabilse de dört yarıyılda mezun olması beklenir. Dört yarıyıl sonunda dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış olması koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5
RLST … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
RLST … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
RLST … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Toplam 12 30
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
RLST … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
RLST … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
RLST … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
RLST 590 Seminer 3 0 0 7,5
Toplam 12 37,5
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 599 Tez 3 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 599 Tez 3 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 24 127,5
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 502 Dinler Bilimine Giriş 3 0 3 7,5
RLST 503 Dinler Tarihi Metinleri-İngilizce-I 3 0 3 7,5
RLST 504 Dinler Tarihi Metinleri-İngilizce-II 3 0 3 7,5
RLST 505 Dinler Tarihi Metinleri-Arapça-I 3 0 3 7,5
RLST 506 Dinler Tarihi Metinleri-Arapça-II 3 0 3 7,5
RLST 507 Hristiyanlık 3 0 3 7,5
RLST 508 Yahudilik 3 0 3 7,5
RLST 509 Kitab-ı Mukaddes Tetkikleri 3 0 3 7,5
RLST 510 Müslüman-Hristiyan İlişkileri 3 0 3 7,5
RLST 511 Din ve Ruh Sağlığı 3 0 3 7,5
RLST 512 Din Psikolojisinde Araştıma Yöntemleri 3 0 3 7,5
RLST 513 Psikoloji Ekollerinde Din 3 0 3 7,5
RLST 514 İnanç Gelişimi Kuramı 3 0 3 7,5
RLST 515 Manevi Bakım ve Danışmanlık 3 0 3 7,5
RLST 516 Din Psikolojisinde Seçme Konular-İngilizce 3 0 3 7,5
RLST 517 Felsefe Tarihi 3 0 3 7,5
RLST 518 Çağdaş Düşünce Tarihi 3 0 3 7,5
RLST 519 Din Felsefesi ve Etik Problemleri 3 0 3 7,5
RLST 520 Dini Çeşitliliğe Yaklaşımlar 3 0 3 7,5
RLST 521 İslam Toplumu ve Kültürü 3 0 3 7,5
RLST 522 Müslüman Toplumların Etnoğrafyası 3 0 3 7,5
RLST 523 Din Sosyolojisi 3 0 3 7,5
RLST 524 Modern Dünyada Din ve Toplum 3 0 3 7,5

RLST 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3 (3+0) AKTS 8

Bu derste öğrencilerin bilimsel araştırmaların yöntemleri, teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi. Araştırma yöntembiliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi. Yayın Etiği, Eğitim ve Etik, Etik Gerekçelendirme ve Temellendirmeler.

RLST 502 DİNLER BİLİMİNE GİRİŞ

Bu derste dinler tarihinin tarihçesi, dine ve kaynağına dair görüşler, dinlerin sınıflandırılması, teoloji ve dinler tarihi disiplinlerinin farkı ile Edward Burnett Tylor, James Frazer, Edward Evans-Pritchard, Sigmund Freud, William James, Emile Durkheim, Joachim Wach, Mircea Eliade gibi isimlerin din teorileri ele alınacaktır. Bunlara ilaveten dine evrimci, kolonyal ve post-kolonyal yaklaşımlardan bahsedilecektir.

RLST 507 HIRİSTİYANLIK

Bu dersin amacı teslis, tecessüm, vahiy, nübüvvet ve tarih teolojileri gibi başlıca temalarını ele almak suretiyle Hıristiyanlık hakkında genel bilgi sunmaktır. Bu derste öncelikle Hıristiyanlık/Kilise tarihine kronolojik ve genel bir bakış yapılacak, başlıca Hıristiyan mezhepleri ve bunların tarihi-coğrafi dağılımı incelenecek, konsiller ve iman esasları, Türkiye’de Hıristiyanlık anlatılırken kullanılan terimler ve öne çıkan temalar ele alınacaktır.

RLST 510 MÜSLÜMAN-HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİ

Bu derste öncelikle Müslüman-Hıristiyan ilişkilerinin tarihçesi ele alınacaktır. Ardından, Müslüman-Hıristiyan ilişkilerine güncel örnekler olan “Aramızdaki Ortak Kelime” girişimi, mukayeseli teoloji disiplini ve Scriptural Reasoning faaliyetleri detaylıca incelenecek, “dini öteki”ne başlıca yaklaşımlar ele alınacaktır. Derste ayrıca Hıristiyan Müslüman polemik geleneğinin tarihçesine değinilecektir.

RLST 503 DİNLER TARİHİ METİNLERİ-İNGİLİZCE-I

Bu dersin amacı Yeni İnanç akımlarını İngilizce metinlere dayanmak suretiyle ele almaktır. Böylelikle öğrenci hem farklı Yeni İnanç akımları hakkında bilgi sahibi olacak hem de İngilizce-Türkçe dilleri arasında çeviri yapmak suretiyle İngilizce akademik okuma becerisini geliştirecektir.

RLST 504 DİNLER TARİHİ METİNLERİ-İNGİLİZCE-II

Bu dersin amacı Yeni İnanç akımlarını İngilizce metinlere dayanmak suretiyle ele almaktır. Böylelikle öğrenci hem farklı Yeni İnanç akımları hakkında bilgi sahibi olacak hem de İngilizce-Türkçe dilleri arasında çeviri yapmak suretiyle İngilizce akademik okuma becerisini geliştirecektir.

RLST 505 DİNLER TARİHİ METİNLERİ-ARAPÇA-I

Bu derste sadece İslam aleminde değil aynı zamanda modern öncesi dönemin tüm dünyadaki en erken örneklerinden sayılan Şehristani’nin el-Milel ve Nihal adlı eseri Arapça ele alınacaktır. Böylelikle öğrenci hem dinler tarihinin başlıca klasik metinlerinden biri ile tanışacak hem de Arapça-Türkçe dilleri arasında çeviri yapmak suretiyle Arapça akademik okuma becerisini geliştirecektir.

RLST 506 DİNLER TARİHİ METİNLERİ-ARAPÇA-II

Bu derste sadece İslam aleminde değil aynı zamanda modern öncesi dönemin tüm dünyadaki en erken örneklerinden sayılan Şehristani’nin el-Milel ve Nihal adlı eseri Arapça ele alınacaktır. Böylelikle öğrenci hem dinler tarihinin başlıca klasik metinlerinden biri ile tanışacak hem de Arapça-Türkçe dilleri arasında çeviri yapmak suretiyle Arapça akademik okuma becerisini geliştirecektir.

RLST 508 YAHUDİLİK

Bu dersin amacı Yahudiliği tarihi, başlıca şahısları, mezhepleri, temel inançları, kutsal metinleri ve mistisizmi açısından ele almaktır. Bu derste öncelikle Yahudilik tarihine kronolojik ve genel bir bakış yapılacak, başlıca mezhepleri ve bunların tarihi-coğrafi dağılımı incelenecek, Türkiye’deki erken ve modern dönemdeki Yahudilik hakkında bilgi verilecektir. Derste ayrıca güncel konular çerçevesinde “anti-semitizm”, “siyonizm”, “israiliyat” kavramları değerlendirilecektir.

RLST 509 KİTAB-I MUKADDES TETKİKLERİ

Bu derste Yahudiler tarafından kutsal sayılan Tanah ile Hıristiyan kutsal kitabı sayılan Yeni Ahit ayrı ayrı Yahudiler ve Hıristiyanlar tarafından algılanış biçimiyle ele alınacaktır. Derste ayrıca her iki gelenekteki vahiy, ilham ve nübüvvet anlayışları incelenecek ve Müslümanların Kitab-ı Mukaddes hakkındaki yaklaşımları söz konusu edilecektir. 

RLST 513 PSİKOLOJİ EKOLLERİNDE DİN

Bu dersin amacı ana akım psikoloji bilim geleneğinde yer alan psiko-dinamik davranışçı insancıl, biyolojik vb. yaklaşımların dini duygu, düşünce ve davranışla ilgili görüşlerini öğrenmek, doğrudan ifade edilmedi ise bu ekollerin yaklaşımlarına bağlı olarak dini davranış konusundaki çıkarımlarını ortaya koymak. Farklı psikolojik ekollerin din çalışmalarına yaptığı ve yapabileceği katkıları ele almakta yine bu dersin temel içeriklerinden biridir.

RLST 514 İNANÇ GELİŞİMİ KURAMI

Bu dersin amacı inanç gelişimi kuramlarında tanımlandığı şekliyle “inancın” doğumdan itibaren bireylerde bilişsel, ilişkisel, düşünsel, yorumsal vb. bakımlardan nasıl geliştiği ve hangi evrelerde nasıl bir seyir izlediği konusunu ele almak ve bu çerçevede inançta yaşanabilecek iç gerilimleri dine dönüşüm ve dinden dönüşüm konularını anlamaya çalışmaktır.

RLST 515 MANEVİ BAKIM VE DANIŞMANLIK

Bu derste psikolojik danışmanlık uygulamasının dini ortamlarda, dini danışanlarla onların kişisel ve manevi değerlerini dikkate alarak onlara nasıl yardım hizmeti sunulacağı ele alır. Böylelikle öğrenciler psikolojik danışmanlıkla dini değerlerin yardım hizmetinde nasıl bir araya geldiği konusunda bilgi sahibi olurlar.

RLST 511 DİN VE RUH SAĞLIĞI

Bu derste dindarlıkla psikolojik iyilik halini nesnel ve öznel düzeyde ele alınacak, ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkisini incelenecek, dindarlığın ruh sağlığına ve fiziksel sağlığa etkileri ortaya konacak ve bu ilişkilerdeki diğer etkili faktörler belirlenecektir.

RLST 512 DİN PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Öğrencilerin ampirik yöntemlerle veri toplanması, yorumlanması ve verilerin rapor edilmesi süreçlerini içeren araştırma paradigmaları, teknikleri, örneklem seçimi ve araştırmanın doğası gibi bir araştırmanın başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar olan süreçteki konuları ele alır.

RLST 525 BİREYSEL FARKLILIKLAR VE DİN

Bu derste bireysel dindarlığı etkileyen kişilik özellikleri, sosyal tutumlar, sosyal algı gibi genel konular çerçevesinde din-otoriteryanizm, fundamentalizm, genetik faktörler, nesne ilişkileri, bağlanma kuramı vb. ilişkileri ele alınarak bireylerin dini davranışlarında sosyo-psikolojik faktörlerin etkisi araştırılacaktır.

RLST 516 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR-İNGİLİZCE

Din Psikolojisi disiplininde uzmanlaşmak isteyen lisansüstü öğrencilerine hitap eden bu ders, Din Psikolojisi alanıyla ilgili disiplinin kimliği, tarihçesi ve geleceği, temel kuramlar ve metinler, dini gelişim ve dönüşüm, sağlık ve din, popüler dindarlık, din-ahlak ilişkisi ve dini aşırılık gibi bazı temel problem ve konuları ele almaktadır.

RLST 517 FELSEFE TARİHİ

Bu derste İlkçağ Yunan filozoflarından Eflatun ve Aristo’nun felsefeleri metinlere dayanarak incelenecek, Yeni Eflatuncu felsefe içinde bunların dönüşümü tartışılacaktır. Derste ayrıca Ortaçağ Kilise Babaları’nın düşüncelerine giriş yapılacaktır.

RLST 518 ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE TARİHİ

Bu dersin amacı öğrenciye modern ve günümüz düşünce geleneklerini tanıtmaktır. Derste Aydınlanma kavramının ortaya çıkışıyla birlikte öne çıkan düşünce akımları, bunların tanımları ve bunlar çerçevesinde ortaya çıkan tartışmalar, İngiliz, İskoç ve kıta Avrupası Aydınlanmalarının filozofları ve felsefi görüşleri ele alınacaktır. Derste ayrıca dinler biliminde etkili olan modernizm, postmodernizm, yapısalcılık, yapıbozum, oryantalizm, postkolonyalizm gibi yaklaşımlar ile bu yaklaşımların başlıca temsilcileri ele alınacaktır.

RLST 524 MODERN DÜNYADA DİN VE TOPLUM

Bu derste Doğu’da ve Batı’da yirminci yüzyıldan günümüze kadarki dönem içerisinde din ve toplum, din ve aile, din ve ekonomi, din ve siyaset ilişkileri ele alınacaktır.

RLST 521 İSLAM ANTROPOLOJİSİ

Dünyada etki alanı geniş önemli dinlerden bir olan İslam dini farklı coğrafyalarda çok çeşitli toplumların sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik-ruhsal, siyasal, hukuki ve daha bir çok yönlerini şekillendirmiş ve etkilemeye devam etmektedir. Bu dersin amacı İslam ve Müslümanlar üzerine yapılmış olan sosyolojik ve antropolojik çalışmaları eleştiriye tabi tutarak “İslam Antropolojisi” ve “İslami Antropoloji” tartışmalarına dahil olmak ve yeni epistemolojik, ontolojik ve metodolojik analiz ve çıkarımlarda bulunmaya teşvik etmektir.

RLST 522 MÜSLÜMAN TOPLUMLARIN ETNOĞRAFYASI

Müslüman toplumlar ve gruplar üzerine geçmişten günümüze farklı sosyal bilimciler tarafından çok çeşitli araştırma ve incelemeler ortaya konulmuştur ve bu üretim hala devam etmektedir. Bu dersin amacı, özellikle farklı sosyolog ve antropologlar tarafından ortaya konulmuş olan çeşitli teorik ve etnoğrafik çalışmaları okuma, anlama ve aynı zamanda teorik ve metodolojik yönlerden eleştiriye tabi tutmaktır.

RLST 523 DİN SOSYOLOJİSİ

Bu dersin amacı dinlerin bir toplumsal kurum olarak incelenmesi ve tartışılmasıdır. Tarih boyunca dinlerin doğuşu, yayılması, kurumlaşması, dinlerin farklı kurumlaşma yetenekleri ve diğer toplumsal kurumlarla ilişkileri, bu farklılıkların ortaya çıkardığı imkan ve sınırlar,  modernleşme sürecinde dinlerin konumu, sürece etkileri,  modernlik sekülerlik bağlamında dinlerin geleceği bu dersin temel tartışma ekseni oluşturacaktır.

RLST 519 DİN FELSEFESİ VE ETİK PROBLEMLERİ

Bu derste felsefenin başlıca alanlarından olan etik üzerinde durulacak ve özgürlükler, evrensel ahlak gibi başlıca etik problemleri değerlendirilecektir. Bu esnada konu hakkında görüş serdeden filozof ve akımların birbiri ile ilişkili olarak değerlendirmesi yapılacak ve güncel örneklendirmelere gidilecektir.

RLST 520 DİNİ ÇEŞİTLİLİĞE YAKLAŞIMLAR

Bu derste, din felsefesindeki çağdaş tartışma konularından dinî çeşitlilik ve dini çoğulculuk ile ilgili okumalar yapılacaktır. Dini çoğulculuğun ne olduğuna veya nasıl anlaşıldığına dair girişten sonra, çoğulcu yaklaşımı benimseyen filozof ve düşünürlerin görüşleri tartışılacaktır.


Programa Başvuru Koşulları:

Programa başvuruda aşağıda yer alan kabul şartları söz konusudur:

 • Lisans bitirme notu minimum 2.50/4.00 ya da 65/100
 • YDS İngilizce 50 ya da TOEFL 60
 • ALES sözel puanı en az 70
 • 2 adet referans mektubu
 • 1 Niyet Mektubu

Adaylar İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü ve yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

1- ONLINE BAŞVURU

Adayların programlara başvurularını online olarak yapmaları esas olup,  Online Başvuru Formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Zorunlu alanlar doldurulmadan başvuru işlemi kabul edilemez.

2- BELGE GÖNDERİMİ

Online başvuru yapan adayların özgeçmiş (CV), Niyet Mektubu ve Referans Mektuplarını* 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Bahsi geçen belgeleri göndermeyen adaylar mülakata davet edilmeyecektir.

*Referans mektupları referans veren kişiler tarafından sbe@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektuplarının e-mail ile gönderilememesi halinde mektupların kapalı zarf usulüyle imzalı olarak mülakat günü adaylar tarafından Değerlendirme Komitesine verilmesi gerekmektedir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır.

Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için sbe@ihu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Önemli Hatırlatma: Mülakata davet edilen adayların daha önce sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine gönderdikleri özgeçmiş (CV) ve Niyet Mektubu’nu mülakat sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Başvuru esnasında mezun durumunda olmayan adayların, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, kayıt yaptırabilmeleri için kayıt esnasında mezun durumunda olmaları gerekmektedir.
 • Kayıt esnasında, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, adayların başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans programları hariç) kayıtlı bulunmamaları gerekmektedir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış  diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.
 • Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar online başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile online başvuruda verilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.
 • Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve ilgili bölümler tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara girmek zorundadırlar.
 • İngilizce dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

Uluslararası adaylar için;

Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan, başvuru koşullarına ek olarak Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi istenir. Eğitim dili Türkçe olan programlar için  belge kayıt esnasında teslim edilmelidir ve en az (C1) seviyesinde olmalıdır. Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi olmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkçe Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

Bilgi almak için BURS VE ÜCRETLER sayfasını ziyaret ediniz.
Sorularınızı sbe@ihu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

BAŞVURU