Klinik Psikoloji

Uygulamalı Eğitim:

İHU psikoloji bölümü Başakşehir’de erken bir dönemde öğrencilerin, staj, uygulama veya gözlem yapmalarına fırsat veren bir ruh sağlığı kliniğine sahip olacaktır.

Karşılaştırmalı Eğitim İmkanı:

İHU psikoloji bölümü sadece Türkiye’nin Batı’sındaki kültürlerde yer alan psikolojik çalışmaları yeterince tartışmadan olduğu gibi ülkesine taşıyan bir konumun ötesine geçerek çalışmaların yerelleşmesine, kültürel değerlerimizle uyumlu kılınmasına özel önem vereceği gibi, aynı zamanda Türkiye’nin doğusundaki kültürlerin ve Türk-İslam geleneğinin insanın doğası ve ruhsal iyiliği konusundaki görüşlerine de yer verecektir.

Arapça ve İngilizce Dil Eğitimi İmkanı:

Öğrencilerimizi zorunlu İngilizce dilinin yanında aynı zamanda ikinci bir dil öğrenmeye özellikle teşvik edileceklerdir. Ücretsiz bu dil kurslarından isteyen öğrenciler yararlanarak uluslararası bir akademisyen kimliğini daha kolay elde edebileceklerdir.

Burslu Asistanlık İmkânları:

Yüksek güdüyle başarılı çalışmalar çıkaran öğrencilerimiz, kendilerine sağlanacak ve yaşamlarını sürdürebilecek burslar karşılığında proje veya öğretim asistanı olarak eğitim aldıkları kurumda erken dönemde kıdemli bir öğretim üyesinin gözetiminde akademik çalışmalara ve ders vermeye başlayabileceklerdir.

Akademik Kadronun Niteliği:

İHÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyelerin Türkiye’nin en güzide üniversitelerinden mezun olan, yurt dışı eğitimli, uluslararası yönü güçlü olan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır. Öğretim üyeleri bu deneyimlerini öğrencileriyle paylaşmak istemektedirler.

Uluslararası Eğitim İmkânları:

İHU psikoloji öğrencileri bir kurum politikası olarak belirli dönemlerde gelişmiş ülkelere giderek oralarda uluslararası eğitim alma imkânına sahip olacaklardır. Diğer taraftan İbn Haldun üniversitesinin öğrenci kontenjanlarının %35 yabancı öğrencilere tahsis edileceği için bütün öğrencilerimiz tam bir uluslararası ortamda yetişme imkânına sahip olacaklardır.

Araştırma Projeleri:

İHÜ bir araştırma üniversitesi olarak tasarlandığı için psikoloji bölümü öğrencileri en kısa sürede bölümünde yürütülen bir araştırma projesinde araştırmacı olarak yer almaya teşvik edilecektir. Bunun için öğrencilerin birer araştırmacı olarak yetiştirilmesi psikoloji bölümünün öncelikleri arasında yer alacaktır.

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Medaim Yanık

Programın Amaçları:

Son yıllarda istatiksel olarak bakıldığında psikolojik rahatsızlıkların toplumlarda ve dünya genelinde giderek yaygınlaştığını görmekteyiz. İnsanların birçoğu günlük hayatlarını etkileyen sorunlarından yakınmakta ve bu sorunların çözümü için bir kaynak arayışına girerek uzman desteğine başvurmaktadır. Günümüzde eğitim, sağlık ve hatta ticari sektörler de dahil olmak üzere birçok farklı kurumda psikolog bulundurmak neredeyse kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle de içinde yaşadığımız çağ ve coğrafya yaşanan savaşların şiddeti ve bu savaşların çok daha geniş kitleleri etkilemesiyle ruh sağlığı alanında yetişmiş uzmanlara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Savaşlar, doğal afetler, terör olayları insanların yaşamlarını derinden etkilemekte ve bu durumlarda psikolojik ilk yardım ve psikososyal destek çalışmalarının önemini artırmaktadır. Ne yazık ki gerek ülkemizde, gerek dünya genelinde ruh sağlığı alanında açık vardır. Bu alanda yetişmiş uzman sayısı duyulan ihtiyacı karşılamamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de buna binaen son yıllarda ruh sağlığı alanındaki açığa dikkat çekmek ve bu açığı kapatmak için çalışmalar yapmaktadır.

Klinik psikoloji yüksek lisans programının amacı ruh sağlığı alanında yaşanan bu açığı kapatmak için daha çok uygulamaya dönük bir eğitim vermektir. Psikoloji lisans eğitiminin pratik alanda uygulama yapmaya yeterli düzeyde olmadığı bugün bütün dünyada kabul görmekte ve bilhassa sağlık sektöründe çalışabilecek yeterliliğe sahip olmak için birçok ülke klinik psikoloji üksek lisansını şart koşmaktadır. Bizim ülkemizde de uzman psikolog ünvanını alabilmek için klinik psikoloji alanında yüksek lisans şartı aranmaktadır. Bütün bu saydığımız sebeplerden dolayı İbn Haldun Üniversitesi olarak ülkesine ve içinde yaşadığı coğrafyaya hizmet edebilecek donanımlı uzmanlar yetiştirmek hedefiyle klinik psikoloji yüksek lisans programını sizlere sunuyoruz. Bu program ruh sağlığı alanda çalışmak ve uygulamaya yönelik ilerlemek isteyen lisans mezunlarına teorik ve pratik becerilerini eş zamanlı artırma, bir yandan eğitim alırken bir yandan da öğrendiklerini süpervizör gözetiminde uygulama ve alanda çalışabilmek için gerekli olan bilgi,becer ve aynı zamanda etik bilinç ve sorumluluğu kazandırmayı hedeflemektedir.

Programın Kapsamı:

Program kapsamında öğrencilere Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT) temelli bir eğitim verilecektir. Programın omurgasını oluşturan klinik uygulama, psikolojik değerlendirme, psikoterapötik görüşme becerileri derslerinin yanı sıra bir çok alanda seçmeli ders imkanı da sunulmaktadır. Öğrencilerin programdan başarıyla mezun olabilmeleri için gerekli olan süpervizyon ve tezi tamamlamaları gerekmektedir.

Programın Hedef Kitlesi:

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı temel olarak:

 • Ruh sağlığı alanında sahada aktif olarak yer almak ve bu alanda teorik ve pratik yetkinliğe sahip olmak isteyenler;
 • Yeterli donanıma sahip olup kendi kliniğini açmak veya hastanelerde ve özel kurumlarda psikolog ünvanıyla çalışmak isteyenler;
 • Psikopatoloji ve psikoterapi alanına ilgi duyan ve bu alanda akademik çalışmalar yapmayı hedefleyen katılımcıları hedeflemektedir

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı, alanında uzmanlaşmış, teori ile uygulamayı bir arada yürüten ve içerisinde psikiyatr ve uzman psikologların yer aldığı psikoloji lisans ve yüksek lisans programlarında deneyim sahibi bir akademik kadro tarafından yürütülür.

Prof. Dr. Medaim Yanık
Prof. Dr. Üzeyir Ok
Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Senem Eren
Yrd. Doç. Dr. Burcu Uysal

Program İçeriği:

Klinik Psikoloji yüksek lisans programında alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin kodu, adı ve kredisi aşağıda gösterilmiştir.

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 502 İleri Psikopatoloji I 3 0 3 7,5
PSY 504 Klinik Görüşme ve Danışmanlık Becerileri 3 0 3 7,5
PSY 506 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi I 3 0 3 7,5
PSY 501 Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 7,5
PSY … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Toplam 15 37,5
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 507 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi II 3 0 3 7,5
PSY 505 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3 0 3 7,5
PSY 508 Klinik Psikolojide İstatistik 2 1 3 7,5
PSY 590 Seminer Dersi 3 0 0 7,5
PSY … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Toplam 12 37,5
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 523 Psikolojik Değerlendirme 3 0 3 7,5
PSY 525 Klinik Uygulama ve Süpervizyon I 0 2 1 7,5
PSY 526 Klinik Uygulama ve Süpervizyon II 0 2 1 7,5
PSY 599 Tez 0 0 0 20
Toplam 5 42,5
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 522 Psikopatolojinin Biyolojik Tedavileri 3 0 3 7,5
PSY 527 Klinik Uygulama ve Süpervizyon III 0 2 1 7,5
PSY 599 Tez 0 0 0 20
Toplam 4 35
Genel Toplam 36 152,5
ZORUNLU DERSLER
Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 502 İleri Psikopatoloji I 3 0 3 7,5
PSY 504 Klinik Görüşme ve Danışmanlık Becerileri 3 0 3 7,5
PSY 506 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi I 3 0 3 7,5
PSY 523 Psikolojik Değerlendirme 3 0 3 7,5
PSY 525 Klinik Uygulama ve Süpervizyon I 0 2 1 7,5
PSY 526 Klinik Uygulama ve Süpervizyon II 0 2 1 7,5
Bahar Yarıyılı
PSY 507 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi II 3 0 3 7,5
PSY 505 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3 0 3 7,5
PSY 508 Klinik Psikolojide İstatistik 2 1 3 7,5
PSY 522 Psikopatolojinin Biyolojik Tedavileri 3 0 3 7,5
PSY 527 Klinik Uygulama ve Süpervizyon III 0 2 1 7,5
PSY 590 Seminer Dersi 3 0 0 7,5
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 503 İleri Psikopatoloji II 3 0 3 7,5
PSY 524 Psikolojik Değerlendirme II 3 0 3 7,5
PSY 541 Grup Terapisi 3 0 3 7,5
PSY 543 Psikoterapi ve Kültür 3 0 3 7,5
PSY 545 Meslek Etiği 3 0 3 7,5
PSY 547 Pozitif Psikoloji 3 0 3 7,5
PSY 549 İleri Gelişim Psikolojisi 3 0 3 7,5
PSY 551 Varoluşçu Psikoterapi 3 0 3 7,5
PSY 553 Cinsel Terapiler 3 0 3 7,5
PSY 555 Bağımlılıklar ve Tedavi Yöntemleri 3 0 3 7,5
PSY 557 Oyun Terapisi I 3 0 3 7,5
PSY 558 Oyun Terapisi II 3 0 3 7,5
PSY 504 İleri Psikoterapi Kuramları 3 0 3 7,5
PSY 542 Gestalt Psikoterapi 3 0 3 7,5
PSY 544 Psikodinamik Psikoterapi 3 0 3 7,5
PSY 546 Kişilik Bozukluklarıyla Çalışma 3 0 3 7,5
PSY 548 Psikoterapötik Görüşme Becerileri II 3 0 3 7,5
PSY 550 Eş ve Aile Terapileri I 3 0 3 7,5
PSY 552 Eş ve Aile Terapileri II 3 0 3 7,5
PSY 554 Özel Çocuklarla Psikoterapi 3 0 3 7,5
PSY 556 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme 3 0 3 7,5
PSY 559 Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Psikolojisi 3 0 3 7,5

Ders İçerikleri:

Zorunlu Dersler

PSYK 501 İleri Psikopatoloji I                                                                           Kredi (3+0) 3                                                           

Psikolojik sağlıkla ilgili olarak bio-psiko-sosyal model öğretilir. Diatez-stres modeli çerçevesinde biyolojik ve sosyal yatkınlıklar anlatılır. Genel psikopatoloji ve DSM-IV sınıflandırma sistemindeki tanı kategorileri öğretilir, örnek vakalarda tanılama ve ayırıcı tanılar tartışılır. Bu kapsamda kaygı bozuklukları, disosiyatif bozukluklar, post-travmatik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları incelenir.

PSYK 503 Psikoterapötik Görüşme Becerileri                                                 Kredi (3+0) 3

Psikoterapi görüşmelerinin temel özellikleri öğretilir. Görüşme ortamının düzenlenmesi, danışanın karşılanması, koşulsuz olumlu kabul, saygı, empati, şeffaflık, tepki ve yönlendirmeler, ilk görüşme teknikleri, değerlendirme görüşmeleri, danışmanlık ve yardımın ilkeleri öğretilir, rol oynama tekniğiyle bu konularda beceri kazandırılır.

PSYK 505 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi I                                                       Kredi (3+0) 3

Bilişsel Davranışçı Terapi’ nin temel kavramları ve yöntemleri yanında felsefesi ve insan modeli öğretilir.

PSYK 506 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi II                                                     Kredi (3+0) 3

Bilişsel Davranışçı Terapi’ nin her psikopatolojiye özgü yaklaşımı ve uygulamadaki özellikleri öğretilir.

PSYK 507 Araştırma Yöntemleri                                                                       Kredi (3+0) 3

Deneysel araştırmalarda kullanılan çeşitli yöntemlerin ve bulguların çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel tekniklerin detaylı öğretimini içerir. Derste, çeşitli deneysel ve yarı-deneysel tasarımlarla birlikte parametrik ve non-parametrik teknikler incelenir.

PSYK 508 Klinik Uygulama                                                                                Kredi (3+0) 3

Bir klinik ortamda, denetimli (süpervizyonlu) bir uygulamayı içerir. Terapi, teşhis ve değerlendirme ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesine önem verilir.

PSYK 521 Çocuk ve Ergen Psikolojisi                                                               Kredi (3+0) 3

Bu derste çocuk ve ergen psikolojisi etiyolojisi konusunda genel bir bilgi sunulur. Çocuk-ergen ve aileleri ile çalışılırken kullanılabilecek değerlendirme yöntemleri ve farklı terapi yaklaşımları konusunda kuramsal bir arka plan kazandırılması amaçlanmaktadır.

PSYK 522 Psikofarmakolojik Yaklaşımlar                                                       Kredi (3+0) 3

Psikopatolojileri açıklayan biyolojik yaklaşımlar ve psikoterapiyi desteklemede kullanılan ilaçlar tanıtılır ve farmakolojik özellileri öğretilir.

PSYK 523 Psikolojik Değerlendirme I                                                               Kredi (3+0)3

Psikolojik değerlendirme yöntemlerinin teorik ve pratik özellikleri öğretilir. Psikometrik ölçekleri uygulama ve yorumlama konusunda kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve beceri kazandırılır.

Seçmeli Dersler

PSYK 502 İleri Psikopatoloji II                                                                          Kredi (3+0) 3

Nörotik ve psikotik bozukluklar, kişilik bozuklukları, impulsif bozukluklar ve cinsel işlev bozuklukları incelenir.

PSYK 504 İleri Psikoterapi Kuramları                                                             Kredi (3+0) 3

Tarihsel olarak psikoterapi kuramları ele alınır. Psikoterapi kuramlarının genel insan ve zihin modelleri, değişimde odaklandıkları nokta, terapistin konumu, değişimde terapistin ve görüşmecinin sahip oldukları roller ve sorumluluklar hakkında karşılaştırmalı incelemeler yapılır.

PSYK 524 Psikolojik Değerlendirme II                                                             Kredi (3+0) 3

Psikoloji alanında kullanılan kişilik testleri tanıtılır. Alanda sıklıkla uygulanan testlerin uygulanması ve raporlaması hakkında bilgi verilir. Uygulanan testlerin sonuçlarının klinik rapora nasıl dönüştürüldüğü ve rapor yazma yöntemleri öğretilir.

PSYK 541 Grup Terapisi                                                                                     Kredi (3+0) 3

Grup terapisinin teorik alt yapısı ve kuramların içerikleri öğretilirkengrup terapisinde kullanılan ilkeler ve süreçler de öğretilir.

PSYK 543 Psikoterapi ve Kültür                                                                        Kredi (3+0) 3

Kültürel özelliklerin psikopatolojiler ve psikoterapi üzerindeki etkisi öğretilir.

PSYK 545 Meslek Etiği                                                                                        Kredi (3+0) 3

Psikoloji mesleği ile ilgili dünya normlarını belirleyen APA ve EFPA’nın etik ilkeler ve standartları gözden geçirilir, mesleki uygulama, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ilgili etik standartlar öğretilir, etik ihlal örnekleri üzerinden tartışılır.    

PSYK 547 Pozitif Psikoloji                                                                                  Kredi (3+0) 3

Pozitif Psikolojik yaklaşımının temel ilkeleri, insan modeli ve uygulama örnekleri öğretilir.

PSYK 549 İleri Gelişim Psikolojisi                                                                     Kredi (3+0) 3

Hayat boyu gelişimin detayları ve gelişim dönemlerinin psikopatolojiler üzerindeki etkisi öğretilir.

PSYK 551 Varoluşçu Psikoterapi                                                                       Kredi (3+0) 3

Varoluşçu Psikoterapi yaklaşımının temel ilkeleri, insan modeli ve uygulama örnekleri öğretilir.

PSYK 542 Gestalt Psikoterapi                                                                           Kredi (3+0) 3

Gestalt Psikoterapi yaklaşımının temel ilkeleri, insan modeli ve uygulama örnekleri öğretilir.

PSYK 544 Psikodinamik Psikoterapi                                                                Kredi (3+0) 3

Psikodinamik Psikoterapi yaklaşımının temel ilkeleri, insan modeli ve uygulama örnekleri öğretilir.

PSYK 546 Kişilik Bozukluklarıyla Çalışma                                                      Kredi (3+0) 3

Kişilik Bozukluklarıyla psikoterapide dikkat edilecek hususlar öğretilir.

PSYK 548 Psikoterapötik Görüşme Becerileri II                                            Kredi (3+0) 3

Gözlem ve görüşme çeşitleri, gözlem ve görüşmede güvenirlik, geçerlik, sözlü sözsüz iletişim, dinleme, soru sorma, yansıtma, yüzleştirme gibi teknikler ve örnekler işlenir.Empati, klinik değerlendirme, görüşme ilkeleri, öykü alma, ilk görüşme, problem davranış ve belirleyicileri hakkında bilgi toplama, vaka örneklerinin ileri düzeyde incelenir.

PSYK 550 Eş ve Aile Terapileri I                                                                       Kredi (3+0) 3

Eş ve aile terapileri ve modelleri öğretilir.

PSYK 552 Eş ve Aile Terapileri II                                                                      Kredi (3+0) 3

Terapi uygulamaları süpervizyon denteiminde yapılır.

PSYK 553 Cinsel Terapiler                                                                                 Kredi (3+0) 3

Cinsel sorunlar, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel terapi bilişsel davranışçı terapi üzerinden öğretilir.

PSYK 555 Bağımlılıklar ve Tedavi Yöntemleri                                                 Kredi (3+0) 3

Bağımlılık hakkındaki teoriler, bağımlılık döngüsü, bağımlılık kriterleri öğretilir. Bağımlı danışan ile nasıl terapötik ilişki kurulur ve yürütülür gibi konularda bilgi verilir.

PSYK 557 Oyun Terapisi I                                                                                  Kredi (3+0) 3

Oyun terapisinin temel ilkeleri ve uygulama süreçleri öğretilir.

PSYK 558 Oyun Terapisi  II                                                                               Kredi (3+0) 3

Oyun terapisinin çocuklarda sık görülen problemlerle ilgili kullanımı öğretilir.

PSYK 559 Özel Çocuklarla Psikoterapi                                                             Kredi (3+0) 3

Yaygın gelişimsel bozukluğa sahip veya üstün zekalı çocuklarla psikoterapi öğretilir.

PSYK 556 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme                             Kredi (3+0) 3

Çocuk ve ergenlerde sıklıkla kullanılan psikolojik değerlendirme araçlarının uygulanması ve yorumlanması öğretilir.

PSYK 559 Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Psikolojisi                                        Kredi (3+0) 3

Çocuk ve ergen gelişim psikolojisi, gelişim dönemleri ve psikopatolojiler konuları işlenir.

Programın Başvuru Koşulları

 1. Psikoloji bölümünden mezun olmak.
 2. ALES eşit ağırlıklı puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
 3. YDS/E-YDS veya YÖKDİL sınavlarından 70 ve üzeri veya TOEFL-IBT’den 84 ve üzeri puan almış olmak.
 4. Lisans mezuniyet genel not ortalaması en az 2,70 (4 üzerinden) veya 70 (100 üzerinden) olması.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan tüm adaylar programa başvurabilirler, daha sonrasında yapılacak olan yazılı ve sözlü değerlendirmenin sonucuyla beraber genel değerlendirmenin ortalaması alınacak ve adaylar sıralanacaktır. Programda 10 burslu, 10 burssuz öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

Programa Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

1- ONLINE BAŞVURU

Adayların programlara başvurularını online olarak yapmaları esas olup,  Online Başvuru Formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Zorunlu alanlar doldurulmadan başvuru işlemi kabul edilemez.

2- BELGE GÖNDERİMİ

Online başvuru yapan adayların özgeçmiş (CV), Niyet Mektubu ve Referans Mektuplarını* 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Bahsi geçen belgeleri göndermeyen adaylar mülakata davet edilmeyecektir.

*Referans mektupları referans veren kişiler tarafından sbe@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektuplarının e-mail ile gönderilememesi halinde mektupların kapalı zarf usulüyle imzalı olarak mülakat günü adaylar tarafından Değerlendirme Komitesine verilmesi gerekmektedir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır.

Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için sbe@ihu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Önemli Hatırlatma: Mülakata davet edilen adayların daha önce sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine gönderdikleri özgeçmiş (CV) ve Niyet Mektubu’nu mülakat sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Başvuru esnasında mezun durumunda olmayan adayların, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, kayıt yaptırabilmeleri için kayıt esnasında mezun durumunda olmaları gerekmektedir.
 • Kayıt esnasında, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, adayların başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans programları hariç) kayıtlı bulunmamaları gerekmektedir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış  diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.
 • Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; online başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile online başvuruda verilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.
 • Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve ilgili bölümler tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara girmek zorundadırlar.
 • İngilizce dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavına girebilirler.
 • Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programına başvuran ve gerekli dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Arapça Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

Uluslararası adaylar için;

Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan, başvuru koşullarına ek olarak Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi istenir. Eğitim dili Türkçe olan programlar için  belge kayıt esnasında teslim edilmelidir ve en az (C1) seviyesinde olmalıdır. Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi olmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkçe Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

 

Bilgi almak için BURS VE ÜCRETLER sayfasını ziyaret ediniz.
Sorularınızı sbe@ihu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

BAŞVURU