Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Ömer ÇINAR

 

Programın Amaçları:

Türkiye’de toplumsal, kültürel, ekonomik, teknolojik alanlarda yaşanan hızlı gelişmeler, küreselleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunlar nedeniyle uzman hukukçulara duyulan ihtiyaç, her zamankinden daha fazladır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek adına bir sosyal bilimler araştırma üniversitesi olarak yola çıkan İbn Haldun Üniversitesi, uluslararası özel hukuk ve kamu hukuku alanında uzman, hukuki yöntemleri derinlemesine bilen, sorunları doğru tanımlayabilen ve  sorunların çözümünde gerekli olan disiplinler arası bakış açısına sahip, bu birikimle hukuki metinleri yorumlayan, yeni öneriler getiren dünyadaki gelişmeleri de dikkate alan, özgün görüşler ortaya koyabilecek bilim adamı ve uygulamacılar yetiştirmeyi kendisine vazife edinmiştir. Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Hukuk Yüksek Lisans Programı, her şeyden önce kendine özgü öğretim yöntemlerini hayata geçirerek, ezberci bakış açısından uzak duran, düşünüp muhakeme eden, karşılaştığı hukuki problemleri doğru şekilde teşhis eden, hızlı ve amaca odaklı çözümler geliştiren, hukuk nosyonuna sahip, hukuk dilini doğru kullanan, sözlü sunum becerileri gelişmiş olan nitelikli hukukçular yetiştirmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde Uluslararası ve mukayeseli Hukuk yüksek lisans programının açılmasının doğru olacağı düşünülmektedir.

Programın Kapsamı:

Program, hem temel hukuk alanında teorik dersler, hem de özel uzmanlaşmış alanlardaki pratik dersler içermektedir. Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans Derecesi diploması alarak Programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Medeni Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Devletler Özel Hukuku
 • İnsan Hakları Hukuku
 • Devletler Genel Hukuku
 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku
Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Hukuki bilgisini arttırmak veya kendini geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör yöneticilerini;
 • Uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen avukat, hakim ve savcıları,
 • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını;
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.

Programın İçeriği:

Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayabilmek için; programda yer alan zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden (toplam 30 kredilik ders yükü) ve Yüksek Lisans bitirme projesinden başarılı olunması gerekir. Normal koşullarda Program katılımcısının üç yarıyılda mezun olması gerekir. Aşağıda, Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk öğrencilerimizin alabilecekleri dersler ve kredileri tablolaştırılmış ve sonrasında ders içerikleri belirtilmiştir.

Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezsiz

Yüksek Lisans Programı

10 Ders, 30 kredi (75 AKTS)
Bitirme Projesi (15 AKTS).
En az başarılmış (90 AKTS)

 

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Toplam 12 30
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Toplam 12 30
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
HUK 595 Bitirme Projesi 3 0 0 15
Toplam 6 30
Genel Toplam 30 90
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5
SEÇMELİ DERSLER
Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 503 Avrupa İnsan Hakları Hukuku -I- 3 0 3 7,5
HUK 505 Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması -I- 3 0 3 7,5
HUK 507 Uluslararası Örgütler -I- 3 0 3 7,5
HUK 509 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku -I- 3 0 3 7,5
HUK 511 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku -I- 3 0 3 7,5
HUK 513 Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku -I- 3 0 3 7,5
HUK 515 Uluslararası Ticaret Hukuku -I- 3 0 3 7,5
HUK 517 Avrupa Birliği Telif Hukuku -I- 3 0 3 7,5
HUK 519 Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku -I- 3 0 3 7,5
Bahar Yarıyılı
HUK 504 Avrupa İnsan Hakları Hukuku -II- 3 0 3 7,5
HUK 506 Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması -II- 3 0 3 7,5
HUK 508 Uluslararası Örgütler -II- 3 0 3 7,5
HUK 510 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku -II- 3 0 3 7,5
HUK 512 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku -II- 3 0 3 7,5
HUK 514 Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku -II- 3 0 3 7,5
HUK 516 Uluslararası Ticaret Hukuku -II- 3 0 3 7,5
HUK 518 Avrupa Birliği Telif Hukuku -II- 3 0 3 7,5
HUK 520 Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku -II- 3 0 3 7,5

 

Ders İçerikleri:

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Öğrencilere bilimsel araştırmaların yöntemleri, teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi. Araştırma yöntem biliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi. Yayın Etiği, Eğitim ve Etik, Etik Gerekçelendirme ve Temellendirmeler.

Avrupa İnsan Hakları Hukuku I- II

İnsan haklarının tarihsel gelişiminin ele alınmasıyla başlanacak dersin içeriğinde ayrıca kültürel rölativizm ve insan haklarıyla ilgili olarak çağdaş tartışmalara değinilecektir. İnsan haklarının evrensel ve yerel korunma sistemlerine değinilecek dersin ana çatısını Avrupa’daki İnsan Hakları Hukuku oluşturacaktır. Bu kapsamda özellikle Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ve AİHM’nin içtihatları yol gösterici olacaktır

Avrupa birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku I- II

Avrupa Birliği Konseyi, tüketicilerin  korunması amacıyla birçok yönerge (direktif) kabul etmiştir. Bu yönergelerin tamamı AB’ye üye ülkelerce iç hukuklarına aktarıldığı gibi, üyelik görüşmeleri devam eden ülkemizde de tüketici hukuku alanındaki yasal düzenlemelerin AB’ye uyumlaştırılması amacıyla birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuş ve Kanunun uygulanması için çeşitli yönetmelikler de çıkarılmıştır.  Bu derste AB tarafından tüketicinin korunması amacıyla kabul edilen yasal düzenlemeler, Türk hukuku ile mukayeseli olarak incelenecektir.

Uluslararası Örgütler I–II

Dersin amacı, uluslararası örgütlerin yapıları kavranılarak, uluslararası sistemdeki yeri, işlevleri ve etkileri konusunda bilgi sahibi olunmasıdır. Bu derste, uluslararası örgütlerin ortaya çıkışları ve günümüzdeki uluslararası ilişkilerde ve halihazırdaki küreselleşmedeki rolleri incelenecektir. Daha sonra önemli IGO ve NGO’lar ve küresel ve bölgesel uluslararası örgütler başta, BM, NATO, DB/İMF (ikizler), Mercosur, APEC ve AB olmak üzere daha ayrıntılı ele alınacaktır

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku I- II

Bu derste, Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yapısı, stratejik hedefleri ve getirdiği uluslararası çalışma standartları incelenecektir. Özellikle ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve diğer düzenlemeler üzerinde durularak, ILO Sözleşme ve Tavsiyeleri vasıtasıyla mukayeseli bir çalışma yöntemi çerçevesinde uluslararası iş hukukunun temel kurum ve kurallarına ilişkin bir bakış açısı geliştirilmesi ve bu kavram ve kurumların Türk İş Hukuku’ndaki karşılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Avrupa Birliği Telif Hukuku I– II-

Avrupa Birliği Hukuku kapsamında fikri haklara sağlanan koruma, topluluk müktesebatında (acquis communautaire) önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda fikri haklara dair çeşitli yönergeler ve regülasyonlar AB Hukukunda uygulanmaktadır. Her ne kadar ülkemiz AB üyesi olmasa da Gümrük Birliği ve AB üyelik süreci dikkate alındığında söz konusu düzenlemeler hukukumuza etki etmektedir. Bu çerçevede, “Bilgi Topluluğu Yönergesi” (“Information Society Directive”),  “Uygulama yönergesi” (“Enforcement Directive”) gibi düzenlemeler ve bu düzenlemeler hakkında topluluk mahkemesinin kararları, Türk fikri hakları ile mukayeseli olarak incelenmesi ders içeriğini oluşturmaktadır.”

Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku I-II

Uluslararası ceza hukuku kavramı, yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin Milletlerarası Ceza Hukuku- Devletlerarası Ceza Hukuku ayrımı gibi yapılan alt ayrımlar. Sınır aşan suçlardaki artışlara bağlı olarak uluslararası adli yardımlaşmanın geçirdiği gelişim, uluslararası suçlulukla mücadele, uluslararası ceza mahkemelerinin kurulması süreci ve uluslararası ad hoc ceza mahkemelerinden Uluslararası Ceza Divanına geçiş, uluslararası suçların tasnifi, bu suçların kovuşturulmasında ulusal mahkemelerle Uluslararası Ceza Divanının ilişkileri. Gerek mesafe suçları ve gerekse uluslararası suçlar konusunda Türk hukukunun değerlendirilmesi.

Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması I-II

Bu ders kapsamında, BM sistemi içerisinde insan haklarının korunmasına dönük olarak kurumsallaşmış olan mekanizmalar ele alınacaktır. Burada BM sistemi içerisinde bu mekanizmaların / örgütlerin üretmiş oldukları hukuk incelenmeyecektir. Fakat, bu mekanizmaların neler olduğu ve sistem içerisindeki konum ve fonksiyonları ile yapıları incelenecektir. Örneğin, BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi kapsamında İnsan Hakları Komitesi tarafından oluşturulmuş olan hukuk incelenmeyecek ve fakat, bu sözleşmenin insan haklarının gerçekleştirilmesine yönelik konumu analiz edilecektir. Söz konusu mekanizmanın, Şart temelli bir mekanizma mı yoksa Sözleşme temelli bir mekanizma mı olduğu bu dersin inceleme alanında olacaktır. Elbette bu mekanizmanın koruduğu alan belirlenecek, buna karşılık örneğin maddi hukuka ilişkin analizlere girilmeyecektir. Bu bağlamda, İnsan Hakları Konseyi; İnsan Hakları Komitesi, Çocuk Hakları Komitesi gibi organlar çalışmanın kapsamı içerisinde olacaktır.

Uluslararası Ticaret Hukuku I-II

Türk hukuku bakımından uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin hukuki sorunları. Ders kapsamında özellikle uluslararası satım sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, mal taşımacılığı, ödeme araçları, haksız rekabet, ürün sorumluluğu gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk ticari işletmelerin sıklıkla hukuki sorunlarla karşılaştığı alanlar incelenecektir.

Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku I-II

Uluslararası ticari tahkim uygulamasında en sık başvurulan kurumsal tahkim kuralları ve ulusal tahkim kanunları çerçevesinde uluslararası ticari tahkim hukuku. Tahkim çeşitleri, tahkim sözleşmeleri, tahkime elverişlilik ve kamu düzeni, tahkim heyetinin yetkileri ve görevleri, tahkim usulünün işleyişi, tahkim kararlarının iptali ve icra edilmeleri.

Programın Başvuru Koşulları:

Programa başvuruda, aşağıda yer alan kabul şartları söz konusudur:

 • Lisans mezuniyet genel not ortalaması en az 2,00 (4 üzerinden) veya 50.00 (100 üzerinden).
 • 2 adet referans mektubu.

Adaylar, İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday Programa kabul edilir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

1- ONLINE BAŞVURU

Adayların programlara başvurularını online olarak yapmaları esas olup,  Online Başvuru Formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Zorunlu alanlar doldurulmadan başvuru işlemi kabul edilemez.

2- BELGE GÖNDERİMİ

Online başvuru yapan adayların özgeçmiş (CV), Niyet Mektubu ve Referans Mektuplarını* 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Bahsi geçen belgeleri göndermeyen adaylar mülakata davet edilmeyecektir.

*Referans mektupları referans veren kişiler tarafından sbe@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektuplarının e-mail ile gönderilememesi halinde mektupların kapalı zarf usulüyle imzalı olarak mülakat günü adaylar tarafından Değerlendirme Komitesine verilmesi gerekmektedir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır.

Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için sbe@ihu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Önemli Hatırlatma: Mülakata davet edilen adayların daha önce sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine gönderdikleri özgeçmiş (CV) ve Niyet Mektubu’nu mülakat sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Başvuru esnasında mezun durumunda olmayan adayların, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, kayıt yaptırabilmeleri için kayıt esnasında mezun durumunda olmaları gerekmektedir.
 • Kayıt esnasında, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, adayların başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans programları hariç) kayıtlı bulunmamaları gerekmektedir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış  diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.
 • Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; online başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile online başvuruda verilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.
 • Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve ilgili bölümler tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara girmek zorundadırlar.

Uluslararası adaylar için;

Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan, başvuru koşullarına ek olarak Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi istenir. Eğitim dili Türkçe olan programlar için  belge kayıt esnasında teslim edilmelidir ve en az (C1) seviyesinde olmalıdır. Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi olmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkçe Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

 

Bilgi almak için BURS VE ÜCRETLER sayfasını ziyaret ediniz.
Sorularınızı sbe@ihu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

BAŞVURU